µg (Micrôgam) là ký hiệu đơn vị của microgram theo Hệ đo lường quốc tế . 1 microgram = 0,001 milligram (1 µg = 0.001 mg) Chữ “μ” (M) nằm trong bảng chữ cái Hy Lạp.

Đôi khi được thay thế bởi chữ cái Latin thường “u” (mặc dù không chính xác).

1 µg (microgam) bằng bao nhiêu mg?

1 µg = 0.001 mg

1 mg bằng bao nhiêu gam?

1 mg = 0,001 gam

1 mg bằng bao nhiêu microgam (µg)?

1 mg = 1.000 mcg (microgam)

1 mg bằng bao nhiêu IU?

1 IU = 1/22 mg

==> 1 mg = 22 IU

Trong hệ mét, một microgram (µg; ở Hoa Kỳ khuyến nghị khi truyền đạt thông tin y tế dùng: mcg) là một đơn vị khối lượng bằng một phần triệu (1×10−6) của một gram, hoặc một phần nghìn (1×10−3) của một miligram.

Ký hiệu đơn vị là µg theo Hệ đo lường quốc tế. Trong µg, ký hiệu tiền tố cho micro- là chữ cái Hy Lạp µ (Mu).