µg (Micrôgam) là ký hiệu đơn vị của microgram theo Hệ đo lường quốc tế . 1 microgram = 0,001 milligram (1 µg = 0.001 mg) Chữ “μ” (M) nằm trong bảng chữ cái Hy Lạp.

Đôi khi được thay thế bởi chữ cái Latin thường “u” (mặc dù không chính xác).

 • mg (viết tắt của miligram). 1mg = 1/1.000.000 kg.
 • mcg (còn viết là µg – microgram). 1mcg = 1/1000 mg.
 • IU (international unit – đơn vị quốc tế).
 • 1 µg (microgam) bằng bao nhiêu mg?

  • 1 µg = 0,001 mg
 • 1 mg bằng bao nhiêu gam?

  • 1 mg = 0,001 gam
 • 1 mg bằng bao nhiêu microgam (µg)?

  • 1 mg = 1000 mcg (microgam)
 • 1 mg bằng bao nhiêu IU?

  • 1 IU = 1/22 mg ==> 1 mg = 22 IU
 • Ký hiệu đơn vị là µg theo Hệ đo lường quốc tế. Trong µg, ký hiệu tiền tố cho micro- là chữ cái Hy Lạp µ (Mu).